WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

За проектот

WE MAKE: Женско претприемништво за конкурентност

Проектот WE MAKE кој е предводен од GTF – Иницијативата за одржлив раст од Република Хрватска, во партнерство со Здружението на бизнис жени од Република Македонија, има времетраење од 16 месеци, а започна во Декември 2017. Активностите на WE MAKE се разновидни и се насочени кон подобрување на конкурентноста на македонската економија преку охрабрување на женското претприемништвото, извозот и иновациите, вклучувајќи го ИКТ и СТЕМ секторот, зелената економија, како и социјалното претприемништво. Проектот ќе биде наменет за младите девојки и жени, потенцијалните и постојните претприемачи, како и заинтересирани страни од државните институции и граѓанското општество, во избраните општини од осумте плански региони , каде WE MAKE ќе биде имплементиран: Битола, Струга, Велес, Тетово, Куманово, Штип, Струмица и Скопје . За време на овој проект активно ќе бидат споделени најдобрите практики од Хрватска и ЕУ.

ГЛАВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Општата цел на проектот е да се придонесе кон зголемување на конкурентноста на економијата на Република Македонија преку поддршка на различен екосистем за претприемништво, вклучувајќи жени и граѓанско општество.

ЦЕЛНИ ГРУПИ

  • потенцијални жени-претприемачи
  • воспоставени жени во МСП / занаети
  • млади, средношколци
  • потенцијални старт – ап жени претприемачки
  • NECC / Мин. за економија / платформа
  • Најмалку 15 нови бизниси на жени
  • Граѓанско општество

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  1. Да се ​​поттикнат и да се поддржат актуелните и потенцијалните жени претприемачи преку зголемување на нивната употреба на технологија, иновации, вмрежување и извоз.
  2. Да се изгради капацитет на Националната асоцијација за женско претприемништво (ЖП) и Платформите за зајакнување на екосистемот за претприемништво во Македонија и свеста и имплементација на Нацрт Националната Стратегија за развој на ЖП 2017-2020.

Работни пакети

НИЕ ПРАВИМЕ – СТАРТ

овој работен пакет ќе ги поттикне и поддржува жените претприемачи и потенцијалните жени претприемачи.

Целна група – потенцијални жени-претприемачи,  воспоставени жени во МСП / занаети,

Најмалку 15 нови бизниси на жени

Временски период : април – јули, но и со некои активности во текот на целиот проект

НИЕ ПРАВИМЕ – КОД И ИНОВАЦИЈА– Да ги поттикнуваме и поддржуваме актуелните и потенцијалните жени претприемачи преку зголемување на нивната употреба на технологија, иновации, вмрежување и извоз

Целна група –500 млади, средношколци

Временски период : јули до октомври, но и со некои активности во текот на целиот проект

НИЕ ПРАВИМЕ РАСТ: ИЗВОЗ И КЛАСТЕРИ – поттикнува развој на нов кластер за ЖП во Македонија врз основа на најдобрите практики од Хрватскиот кластер за ЖП, кои ќе бидат менторирани и поддржани во текот на целиот проект, вклучувајќи ги состаноците со вредносен синџири и презентации во јавност.

Целна група – Локална самоуправа, организации што делуваат областа на претприемништви и претприемачки

Временски период: Октомври и ноември, но и со некои активности во текот на целиот проект

НИЕ ПРАВИМЕ – МРЕЖА – Да градиме капацитет на Националната ЖП асоцијација и Платформа за зајакнување на екосистемот за претприемништво во Македонија и свест за и имплементација на Нацрт Националната Стратегија за развој на ЖП 2017-2020.

Временски период:  Од ноември до април 2019, но и со некои активности во текот на целиот проект

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert