WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Пристап до финансии

Многу бизниси треба да имаат пристап до финансии за да започнат со работа и да растат.
Инкубаторите можат да им помогнат на своите членови да добијат пристап до финансии, почнувајќи од:
• Обезбедување информации (за грантови, натпревари за бизнис планови, извори за
финансирање, кредити);
• Помош за Pitching sessions (поддршка на членовите за подготовка на презентација на нивниот бизнис пред потенцијални инвеститори)
• Активно „мечирање“ на претпријатијата со потенцијалните финансиери
• Обезбедување на финансиски услуги (ризични инвестиции од страна на инкубаторот).

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert