WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Менторство

Менторирањето е дефинирано како индивидуална поддршка на бизнисите – еден на еден.
Услугите за менторство може да бидат обезбедени од персоналот на инкубаторот, консултанти за професионален развој на бизнисот, нестручни или стручни волонтери или искусни претприемачи.

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert