WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Вмрежување

Деловното поврзување, по дефиниција, е активност преку која групи на слични деловни луѓе препознаваат, создаваат или имаат слични деловни потреби. Вмрежување главно се нуди за да се постигнат следните придобивки:
• Олеснување при размена на знаења и идеи (мрежи за учење од peer-to-peer)
• Овозможување деловни партнерства (на пр. Преку match-making)
• Мобилизирање на поголеми групи на надворешни лица и нивно поврзување со бизнисите за да се обезбеди пристап до услуги, пазари, клиенти или финансии (на пример, волонтери, инвеститори).

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert