WE MAKE: ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО ЗА КОНКУРЕНТНОСТ

Обука

Обуката за подобрување на капацитетите на бизнисите е клучна услуга за повеќето инкубатори.
Темите за обука се разликуваат, но повеќето вклучуваат теми како: маркетинг, финансиски менаџмент, поддршка за развој на производи, управување со бизнисот и претприемачки вештини.
Обуката во виртуелни инкубатори не е ограничена само на формална обука во училница, туку вклучува обука како дел од настанот за мрежно поврзување и обука во мрежи од peer-to-peer (во кои инбубатите тренираат меѓусебно).

Проектот е имплементиран од:
Оваа платформа e изработена со финансиска поддршка на Европската Унија. Содржините се одговорност единствено на проектните имплементатори GTF-ISG и Здружението на бизнис жени и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
Designed & Developed by ThemeXpert